วิสัยทัศน์พันธะกิจเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

              มีความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

 

           พันธกิจ

 1. ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ
 2. ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านคนตรี กีฬาและศิลปะ ตามความสามารถของตนเอง
 4. ผู้เรียนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมของชุมชนและระเบียบวินัยของโรงเรียน
 5. ประสานชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน

          

           เป้าหมาย

 1.   ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ำใจ
 2.   ผู้เรียนมีระเบียบ มีความรับผิดชอบ และมีสัมมาคารวะ
 3.   ผู้เรียนมีความขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออม และรักความสะอาด

 

           เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

       1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตราการ  ออกกลางคันของเด็กนักเรียน

 1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล
 3.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 4.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 5.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

ทำเนียบผู้บริหาร

นางวิราวัลย์       ชัยทวีกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

ตั้งแต่ พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

1

นายพิชิต

สารสุข

2519

2528

2

นายสุวัชรชัย

ไชยเชษฐ์

2528

2535

3

นางสาวนิวรณ์

สุทธิบุญ

2535

2539

4

นายสมคิด

บัวทัน

2539

2542

5

นายวิวัฒน์

นันทศิริ

2542

2543

6

นายประทวน

สมบูรณ์

2543

2549

7

นายคำตัน

จันทไทย

2549

2559

8

นายทองคำ

วรสาร

2560

2562

9

นางวิราวัลย์

ชัยทวีกุล

1 พ.ย.2562

ปัจจุบัน

สีและสัญลักษณ์

 

ตราประจำโรงเรียน


 

 

ปรัชญาของโรงเรียน  (School  Philosophy)

 

ธม เมน กต ตํ ปป โปติ     “ บุคคลย่อมได้รับเกียรติเพราะการประพฤติธรรม”

 

สีประจำโรงเรียน  (School  Colors)

 

เหลือง-น้ำเงิน

            สีเหลือง (Yellow)  หมายถึง     ความเจริญรุ่งเรือง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มเย็นเป็นสุข

                         (Yellow  means  prosperity, tidiness, peace  and  tranquility.)

          สีน้ำเงิน  (Blue)     หมายถึง      ความเข้มแข็ง  ความกล้าหาญ   และความเสียสละ

                       (Blue  means  strength, bravery and sacrifice.)

 

คำขวัญของโรงเรียน  (School  Motto)

 

“เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

          ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

           ตั้งอยู่ในเขตบ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

           ทิศเหนือ           จรดที่ว่าการอำเภอภูพาน และสถานีตำรวจภูธรภูพาน 

           ทิศใต้               จรดการไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง

           ทิศตะวันออก      จรดบ้านบ่อเดือนห้า 

          ทิศตะวันตก         จรดถนนเข้าเขื่อนน้ำพุง และถนนสายสกลกาฬสินธุ์

ขนาดโรงเรียน          ขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่              88 ไร่ 3 งาน  12  ตารางวา 

เปิดสอนระดับ            มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเดินทางของนักเรียน           ไป-กลับ

    สภาพพื้นที่ของโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

                   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  ลักษณะของชุมชน คือชุมชนตั้งอยู่ในเขตภูเขา  มีชุมชนในท้องถิ่น ได้แก่            ไทย้อ  ไทภูไท ไทกะเลิงและกลุ่มชนอื่นที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอื่น เรียกว่า ไทยครัว ประกอบอาชีพหลัก คือ       เกษตรกรรม    พูดภาษาไทยอีสาน แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คือ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน

ประวัติโรงเรียน

.ศ. 2519 นายสมจิตร ภูษาไส ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในขณะนั้น โดยได้ต่อสู้และ 

เป็นแกนนำในการดำเนินการต่างๆ ในการก่อตั้งโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ท่านเป็นผู้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2519 คือ นายดาบชัย อัคราช เพื่อยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียน จนประสบ

ผลสำเร็จโดยท่านได้สละที่ดินส่วนตัวเพื่อก่อสร้างเป็นโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาในสมัยเริ่มก่อตั้ง

          20 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา และมี นายพิชิต สารสุข

   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาในวันเดียวกัน โดยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 34 คน

                โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  23  กระทรวงศึกษาธิการ แรกเริ่ม เป็นโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2519  โดยจัดการสอนแบบสหศึกษา โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียน เขื่อนน้ำพุงเป็นที่ทำการสอนชั่วคราว  มีนักเรียนจำนวน 34 คน ครูใหญ่คนแรกคือ นายพิชิต สารสุข   โดยมีนายดาบชัย  อัคราช รมช.การกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น  เป็นผู้ลงนามจัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลรุ่นแรกของประเทศ      ปัจจุบันจัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” ในปีการศึกษา 2547 โดยได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการเรียน    การสอนด้าน ICT จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล