สีและสัญลักษณ์

 

ตราประจำโรงเรียน


 

 

ปรัชญาของโรงเรียน  (School  Philosophy)

 

ธม เมน กต ตํ ปป โปติ     “ บุคคลย่อมได้รับเกียรติเพราะการประพฤติธรรม”

 

สีประจำโรงเรียน  (School  Colors)

 

เหลือง-น้ำเงิน

            สีเหลือง (Yellow)  หมายถึง     ความเจริญรุ่งเรือง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มเย็นเป็นสุข

                         (Yellow  means  prosperity, tidiness, peace  and  tranquility.)

          สีน้ำเงิน  (Blue)     หมายถึง      ความเข้มแข็ง  ความกล้าหาญ   และความเสียสละ

                       (Blue  means  strength, bravery and sacrifice.)

 

คำขวัญของโรงเรียน  (School  Motto)

 

“เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”