news2.png

สอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2563

วันที่ 9-11 กันยายน 2563 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ได้จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ม.1 ,ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563
นักเรียนที่สมัครออนไลน์ เตรียมหลักฐานมายื่นในวันที่ 15 พ.ค. 2563
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา