คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

กิจกรรมเลี้ยงส่งรองปริญญามิตรและครูสรนรินทร์

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561 นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งรองปริญญามิตร  ลีนาลาด  และคุณครูสรนรินทร์    สิมสิน  ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่