กิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารียุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

ระว่างวันที่  17-19  มกราคม  2561  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา             ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา  2560         ณ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา