ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และผลงานระดับประเทศ

ในวันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับท่าน  ดร  ปริญญามิตร  ลีนาลาด  คุณครูแรมจันทร์  พรมปากดี  และคุณครูภัทรวดี  ตรีโอษฐ์  มหาบัณฑิต  และคุณครูประภาษ  สมยาภักดี  OBEC  Awards  เหรีญทองระดับประเทศ