คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ร่วมอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ

ในวันที่  21 มิถุนายน  2560  เวลา  08.30-12.00  น. นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพทิยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดสกลนคร  ได้จัดอบรมตามโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  ประจำปี  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา