มอบเกียรติบัตรรางวัลเหรีญทองระดับประเทศ

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2561  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้สอนที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเหรียญทองอันดับที่ 3 การแข่งขันการสร้างสิ่งของเครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ ระดับม.1-ม.3  และเหรียญทองอันดับที่ 5 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ  ระดับ ม.4-ม.6