คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ-นามสุกล ตำแหน่ง

๑. นายธเนตรพล  โสชาติ        

๒. นางสาวพิมลวรรณ อ่อนท้วม         

๓. นายนันทวุุฒิ  นามวงค์               

๔. นางสาวนุชจรี   โคตรคำหาญ               

๕. นางสาวชนิษฐา  วชิรวัฒก์        

๖. นางสาวชลิตา  คำศัยอินทร์             

๗. นางสาววาริณี   เหลาสา         

๘. นายสุระชัย  จัทะเดช      

๙. นายพร้อมพงษ์  สันทัน             

๑๐. นายทศพร  งามแสง  

๑๑. นางสาววิภารัตน์   หนูปัทยา          

๑๒. นางสาวธรรมาพร     วรรณคำ     

๑๓. นางสาวปิยาวรรณ  หาญภูบาล           

๑๔. นางสาวณัฐนันท์  เอี่ยมศรี             

๑๕. นางสาวยลดา  ภิรมย์วัชรภานนท์          

๑๖. นางสาวอริญา  เพียรภายลุน                  

๑๗. นางสาวสุทธิดา  ไกยวินิจ      

๑๘. นายพนธกร  คำสำแดง

๑๙. นายสุรชิต  ลีลาลาด

๒๐. นายอนุชา  สีนทัน

๒๑. นางสาวพัชรา   เล่าใจ

๒๒. นางสาววิจิตรา  วิหกโท

๒๓. นางสาวสุทธิดา  ลือโสภา

๒๔. นางสาวสุดารัตน์   ฉัตรจิรติมนต์

๒๕. นายสมรักษ์  เทวรัตน์

ประธานนักเรียน 

รองประธานนักเรียน  คนที่ ๑

รองประธานนักเรียน  คนที่ ๒

เลานุการสภานักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายการศึกษา

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวินัยและสวัสดิการ

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายดนตรี  กีฬาและนันทนาการ

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายเหรัญญิก

ผู้ช่วยคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายเหรัญญิก

คณะกรรมการนักเรียนฝ่าย ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ผู้ช่วยคณะกรรมการนักเรียนฝ่าย ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ผู้ช่วยคณะกรรมการนักเรียนฝ่าย วินัยและสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายอนุกรรมการสมทบ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ