คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ข้อมูลด้านบุคลากร

    

 ข้อมูลครู

แยกตามกลุ่มสาระฯ 

 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

ฝ่ายบริหาร 3 0 3
ภาษาไทย 1 3 4
คณิตศาสตร์ 3 2 5
วิทยาศาสตร์ 3 4 7
 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      2 2 4
 สุขศึกษาและพลศึกษา  2  1  3
 ศิลปะ  2  0  2
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3  2  5
 ภาษาต่างประเทศ  3  3  6
 รวม 20  18 38