ข้อมูลท้องถิ่น

 ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลโคกภูขึ้นกับ อ.กุดบาก ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2537 จังหวัดสกลนครได้ตั้งกิ่งอำเภอภูพาน ต.โคกภู จึงเป็นหนึ่งในสี่ตำบล ของอำเภอภูพาน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ไทกะเลิง ตำบลโคกภู อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูพาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกภูเก่า หมู่ 2 บ้านโคกภูใหม่ หมู่ 3 บ้านยางโล้น หมู่ 4 บ้านนางเติ่ง หมู่ 5 บ้านหนองส่าน หมู่ 6 บ้านคำเพิ่ม หมู่ 7 บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 8 บ้านโนนคอกวัว หมู่ 9 บ้านท่าเจริญ หมู่ 10 บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ 11 บ้านหนองส่าน หมู่ 12 บ้านยางโล้นสามัคคี หมู่ 13 บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ 14 บ้านหนองส่านพัฒนา
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นที่ตั้งของ อ.ภูพาน (บ้านภูพาน) อยู่ห่างจาก จ.สกลนคร ประมาณ 36 กม.
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,233 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,780 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการ อ.ภูพาน
2. ส่วนราชการทุกส่วน
3. โรงเรียนคำเพิ่มวิทยา
4. เขื่อนน้ำพุง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :