การคมนาคม สาธารณูปโภค

 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
เส้นทางติดต่อตำบล 2 เส้นทาง (ทางหลวง หมายเลย 213 และ สาย อ.กุดบาก - อ.ภูพาน)

 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,780 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 240 หลังคาเรือน