คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ทำเนียบผู้บริหาร


ทำเนียบผู้บริหาร

 

 

ปี พ.ศ.

ชื่อ-สกุล ผู้บริหาร

ตำแหน่ง

2519 – 2528

นายพิชิต

สารสุข

ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่

2528 – 2535

นายสุวัชรชัย

ไชยเชษฐ์

อาจารย์ใหญ่

2535 -2539

นางสาวนิวรณ์

สุทธิบุญ

อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการโรงเรียน

2539 – 2542

นายสมคิด

บัวทัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2542 – 2543

นายวิวัฒน์

นันทศิริ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2543 – 2549

นายประทวน

สมบูรณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2549 - 2559

นายคำตัน

จันทไทย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

2559 -ปัจจุบัน

นายทองคำ  

วรสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน