คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มีความรู้  คู่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง


พันธกิจของโรงเรียน

1. ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ  เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ

2. ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม

3. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ ตามความสามารถของตนเอง

4. ผู้เรียนปฏิบัติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ของชุมชนและระเบียบวินัยของโรงเรียน

5. ประสานชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ