คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ข้าราชการครู

 

นางอุศา   พาอยู่สุข

ครู  คศ.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

                                                                                   


     นายมณี   ทะนุการ

ครู  คศ.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นายภานุพงษ์   ทิพย์สุวรรณ

ครู  คศ.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพันทิพย์   เหล่าหาโคตร

ครู คศ.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน

                         

 นายนิพนธ์   ยิ้มแย้ม

 ครู คศ.3

 งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 

                     นายสุคนธ์  ภูชำนิ

                    ครู คศ.1

  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

               หัวหน้างานพัสดุ

 

นายสุชาติ   ธุระพระ

ครู  คศ.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มงานอาคารและสถานที่

นายประภาษ  สมยาภักดี

ครู  คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หัวหน้างานแนะแนว 

  

นางขวัญยืน   อธิศิริกุล

ครู คศ.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานกิจการนักเรียน

 

นายสถาพร   ไตรพิษ

ครู  คศ.3

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์

นางไอลดา  สิงหนสาย

ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ

นางวิภารัตน์   อุตนาม

ครู  คศ.3

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานส่งเสริมอนามัย

นางศรีสุฎา   ชิณโน

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

งานวิชาการ

นางสาวจุไรรัตน์   จันทไทย

ครู คศ. 3

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ม.ต้น/

งานจัดการเรียนรู้

 

นางสาวปาริชาติ   ธนารักษ์

ครู  คศ.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  

 นางสาวแรมจันทร์   พรมปากดี

ครู  คศ.2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ิวิทยาศาสตร์

งานทะเบียนและวัดผล

 

นายเชาวฤทธิ์   เกตวงษา

ครู คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  พลศึกษา

งานวิชาการ

นายจักรี  วงศ์อักษร

ครู  คศ. 1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

งานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

 

นางสาวพนารัตน์   ไตรธิเลน

ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานวิชาการ

 นางสาวยุพา  ชิณโคตร

 ครู  คศ. 1

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 เจ้าหน้าที่งานบุคคล

นางภัทรวดี   ตรีโอษฐ์

 ครู  คศ. 1

กลุ่มสาระการเรียนรุู้คณิตศาสตร์

หัวหน้างานสารบรรณ

   

นายอนุชา  มีภูคำ

ครู คศ.1

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานวิชาการ

 

     

  นายมนตรี   ล้ำเลิศ

ครู  คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 

  

 นางสาวกนกอร  บุษปะกฤษ์

ครู  คศ. 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 นายธีระพล  สอนวงค์ษา

ครู  คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

งานกิจการนักเรียน

 

นางสาวศิรัญญา   ปาละคะ

ครู คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

 

 นางสาวกฤตยา  ชื่นนิรันดร์

ครู  คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด

งานวิชาการ

 

นางสาววารุณี   มาตรสงคราม

ครู  คศ. 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานกิจการนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

นายไกรวุฒิ  วงศ์ชารี 

ครูผู้ช่วย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

งานวิชาการ