คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

นายสาลิต     บีลี

ประธานกรรมการสถานศึกษา

 

นายประพันธ์   งามแสง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  

 นายรุ่งเพ็ชร   แก้วมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายพีระพงษ์   ดาบสมเด็จ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสุริยา   ไตรพิษ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายถนอมศิลป์  ภิรมมาตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ร.ต.ท.ธนงชัย   วิชาผา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พระประสพพร   ญาณสิโร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

พระวัชรินทร์   ฐานากโร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

นางวัชรี   ภาแแก้ว

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

 

นายบรรชา   แดนรักษ์

กรรมการผู้ปกครอง

 

นายมีชัย   ดีมะการ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 

ร.ต.บรรจง  ทิพเนตร

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

นายเภาณุพงษ์  ทิพย์สุวรรณ

กรรมการผู้แทนครู

นายทองคำ วรสาร

กรรมการและเลขานุการ