พนักงานราชการ


นายนิกร   โสรินทร์

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 งานกิจการนักเรียน/งานโสตสาธารณูปโภค