คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวทิพย์อักษร   อินธิเสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

 

 

นางสาวธนการ   อรรคบาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

 

นางสาวมะลิวัลย์   โคต่อเนตร

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

 

 นายบุญเหลือ   งามสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ