ลูกจ้างประจำ


นายวิพบ   ภูษาไสย

พนักงานขับรถ

 

นายไพฑูรย์   เพ็งพา

ยาม