ลูกจ้างชั่วคราว

นางนิรันดอม   โสรินทร์

ครูบรรณารักษ์

 


นายกงคำ   เหลาแตว

นักการภารโรง

 

นายบุญชู   ประนมศรี

นักการภารโรง