คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

02 February 2013

นโยบายของโรงเรียน

1. จัดระบบและโครงสร้างการบริหารโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน

2. เร่งพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน ให้มีคุณภาพสูงกว่าระดับมาตรฐานกลาง พร้อมกับให้มีการวางแผนการปฏิบัติตามแผน การกำกับติดตาม และ
การรายงานในงานทุกกลุ่ม

3. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น มีส่วนร่วม

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการปฏิบัติ ประดิษฐ์คิดค้น ที่เหมาะสม สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพ ทั้งในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ เจตคติ วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน ท้องถิ่น โดยเน้นให้มีการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติและการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน

6. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น มีบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านสุขภาพพลานามัย

7. ส่งเสริมและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทยทั้งในด้านการใช้ภาษาไทย การแสดงออกซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย การจัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยและท้องถิ่น รวมทั้งการส่งเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่ตลอดไป

8. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบรรยากาศในโรงเรียน ที่เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ ลักษณะนิสัย และพฤติกรรมประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน

9. ส่งเสริมให้โรงเรียนประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ท้องถิ่น เอกชน องค์กรอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนและประชาชน

10. ส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนไทยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรม สามารถ ดำรงชีวิต ตามวิถีชีวิตไทยในสังคมโลกาภิวัตน์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมั่นคง ยั่งยืน เป็นสากล

11. ส่งเสริมการจัดระบบการบริหารและการจัดการ เป็นระบบ ควบคุมงาน ตามวงจร PDCA 

12. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากร และให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นๆ มีส่วนร่วมกันจัดการศึกษาของโรงเรียน

13. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ครู-อาจารย์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หลักสูตรและเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ

14. โรงเรียนมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับท้องถิ่น

15. มีทรัพยากรการบริหาร อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก โดยชุมชนมีส่วนร่วม

 

 

 

Read more

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มีความรู้  คู่คุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี  ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง


พันธกิจของโรงเรียน

1. ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ  เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ

2. ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม

3. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านดนตรี กีฬาและศิลปะ ตามความสามารถของตนเอง

4. ผู้เรียนปฏิบัติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม ของชุมชนและระเบียบวินัยของโรงเรียน

5. ประสานชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่างๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

 

 

 

 

Read more