คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

07 February 2013

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำบล

บึง ทะเลสาบ แหล่งน้ำ เขื่อน
  เขื่อนน้ำพุง
เขื่อนขนาดใหญ่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งมีกำลังในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นเขื่อนกั้นลำน้ำพุง บริเวณเขื่อนมีโขดหิน ลำธาร และสถานที่ตากอากาศ

Read more

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของตำบล

เครื่องดื่ม
  เครื่องดื่มจากผลไม้
ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม บรรจุขวดแก้วใส ปิดฝาเกลียว และฝาจีบ ขนาดบรรจุ 750 ซีซี. 500 ซีซี. และ 640 ซีซี. ไวน์ บรรจุแก้วสีเขียว และน้ำตาล เช่น น้ำหมากเม่า น้ำตะคร้อ น้ำสมอไทย น้ำมะขามป้อม น้ำตะไคร้ 3 รส ไวน์หมากเม่า ไวน์หม่อน และน้ำมะปราง
คัดผลไม้เกรดดี นำมาล้างให้สะอาด แกะเนื้อผลไม้แล้วนำไปปั่น แยกกากออก นำน้ำผลไปกรองเอาแต่น้ำ นำไปต้ม เติมน้ำตาลทรายต้มให้เดือดในอุณหภูมิ 80 - 85 องศาเซลเซียส พักให้เย็น นำไปบรรจุขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ปิดฝา ทำความสะอาด ปิดฉลาก บรรจุหีบห่อ ส่งตลาดจำหน่าย
 
 
หัตถกรรม-ผ้า
  ผ้าย้อมคราม
ผ้าย้อมคราม

 
 
หัตถกรรม-ผ้าฝ้าย
  ผ้าฝ้ายย้อมคราม
เป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ (คราม) สีไม่ตก มีความทนทาน เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทย สามารถนำไปดัดแปลง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ปลอกหมอน ผ้าพันคอ ผ้าปูโต๊ะ ฯลฯ
นำเปลือกไม้ ต้นครามมาหมัก 24 ชม. เอาแต่น้ำ และเนื้อคราม มาผสมปูนแดง คนให้เข้ากันทิ้งไว้ 1 ชม. นำน้ำครามไปต้มให้เดือด นำฝ้ายที่ต้องการย้อมจุ่มในน้ำคราม หรือแช่ไว้จนสีครามติดดี จึงนำขึ้นตากแดด แล้วนำสู่กระบวนการทอผ้าต่อไป
 
 
หัตถกรรม-เครื่องประดับ (บุคคล)
  เครื่องประดับ
เครื่องประดับ

Read more

ข้อมูลชุมชนและกลุ่มประชาชนของตำบล

 

กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมคราม
สถานที่ตั้ง : 13 หมู่ 1 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณทองเลื่อน ดาบส
โทร :087 224 2130, 081 057 8139 
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 ผ้าฝ้ายย้อมคราม

 รายการสินค้า (2)

กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
สถานที่ตั้ง : 4/1 โคกภูใหม่ หมู่ 2 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางลดาวัลย์ แสงส
โทร :08-3347-7934, 08-4265-5891 
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 ผ้าย้อมคราม

 รายการสินค้า (2)

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สถานที่ตั้ง : บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 8 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางสุวาลี สมดีตี
โทร :042 703288 
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 เครื่องดื่มจากผลไม้

 รายการสินค้า (9) 
 รายการสินค้าใหม่ (1)

กลุ่มหัตถกรรมปีกแมลงทับ-เพชรพลอย
สถานที่ตั้ง : 131 หมู่ที่ 18 บ้านคำเพิ่ม ถนนกาฬสินธุ์-สกลนคร ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 47180 
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณปราโมทย์ เจียม
โทร :08 9025 2841 
e-mail :
รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
 เครื่องประดับ

 รายการสินค้า (11)

Read more

การคมนาคม สาธารณูปโภค

 เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล :
เส้นทางติดต่อตำบล 2 เส้นทาง (ทางหลวง หมายเลย 213 และ สาย อ.กุดบาก - อ.ภูพาน)

 สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,780 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 240 หลังคาเรือน

Read more

ข้อมูลท้องถิ่น

 ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลโคกภูขึ้นกับ อ.กุดบาก ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2537 จังหวัดสกลนครได้ตั้งกิ่งอำเภอภูพาน ต.โคกภู จึงเป็นหนึ่งในสี่ตำบล ของอำเภอภูพาน ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ไทกะเลิง ตำบลโคกภู อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูพาน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกภูเก่า หมู่ 2 บ้านโคกภูใหม่ หมู่ 3 บ้านยางโล้น หมู่ 4 บ้านนางเติ่ง หมู่ 5 บ้านหนองส่าน หมู่ 6 บ้านคำเพิ่ม หมู่ 7 บ้านสวนสวรรค์ หมู่ 8 บ้านโนนคอกวัว หมู่ 9 บ้านท่าเจริญ หมู่ 10 บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ 11 บ้านหนองส่าน หมู่ 12 บ้านยางโล้นสามัคคี หมู่ 13 บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ 14 บ้านหนองส่านพัฒนา
 สภาพทั่วไปของตำบล :
ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เป็นที่ตั้งของ อ.ภูพาน (บ้านภูพาน) อยู่ห่างจาก จ.สกลนคร ประมาณ 36 กม.
 อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 14,233 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,780 หลังคาเรือน
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ว่าการ อ.ภูพาน
2. ส่วนราชการทุกส่วน
3. โรงเรียนคำเพิ่มวิทยา
4. เขื่อนน้ำพุง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

Read more

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงาน

7. รักความเป็นไทย

8. มีจิตสาธารณะ

 

Read more

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

Read more

ข้อมูลด้านบุคลากร

    

 ข้อมูลครู

แยกตามกลุ่มสาระฯ 

 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

ฝ่ายบริหาร 3 0 3
ภาษาไทย 1 3 4
คณิตศาสตร์ 3 2 5
วิทยาศาสตร์ 3 4 7
 สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม      2 2 4
 สุขศึกษาและพลศึกษา  2  1  3
 ศิลปะ  2  0  2
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี  3  2  5
 ภาษาต่างประเทศ  3  3  6
 รวม 20  18 38 

 

 

     

 

Read more