คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

22 February 2013

ผลงานนักเรียน

 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  ปีการศึกษา  2559

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  ครั้งที่ 66

 

ได้รับรางวัล เหรียญทอง  จำนวน  34  รายการ  ดังนี้

 

รายการ

ประเภท

ระดับ

อันดับเหรียญทอง

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

เดี่ยว

ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง

เดี่ยว

ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง

เดี่ยว

ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ

ทีม

ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ทีม

ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น

ทีม

ม.4-ม.6

ชนะเลิศ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้

เดี่ยว

ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ

เดี่ยว

ม.1-ม.3

ชนะเลิศ

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

เดี่ยว

ม.4-ม.6

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขันประติมากรรม

ทีม

ม.4-ม.6

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้

ทีม

ม.1-ม.3

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

เดี่ยว

ม.1-ม.3

รองชนะเลิศอันดับที่ 1

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ทีม

ม.1-ม.3

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ทีม

ม.4-ม.6

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)

เดี่ยว

ม.1-ม.3

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

ทีม

ม.1-ม.3

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย

เดี่ยว

ม.4-ม.6

10

การประกวดเพลงคุณธรรม

ทีม

ม.1-ม.3

4

การประกวดมารยาทไทย

ทีม

ม.1-ม.3

8

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ทีม

ม.1-ม.3

5

การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี

เดี่ยว

ม.4-ม.6

4

การประกวดวงดนตรีสตริง

ทีม

ม.4-ม.6

6

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย

เดี่ยว

ม.1-ม.3

4

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย

เดี่ยว

ม.4-ม.6

6

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง

เดี่ยว

ม.4-ม.6

4

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง

เดี่ยว

ม.1-ม.3

4

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง

เดี่ยว

ม.4-ม.6

7

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ทีม

ม.1-ม.3

9

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

ทีม

ม.1-ม.3

4

การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน

ทีม

ม.4-ม.6

5

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ทีม

ม.1-ม.3

4

การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์

ทีม

ม.1-ม.3

4

การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์

ทีม

ม.4-ม.6

5

การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น

ทีม

ม.1-ม.3

4

 

  ได้รับรางวัล เหรียญเงิน  จำนวน  9  รายการ  ดังนี้

  

รายการ

ประเภท

ระดับ

อันดับเหรียญเงิน

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

เดี่ยว

ม.4-ม.6

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์

เดี่ยว

ม.1-ม.3

รองชนะเลิศอันดับที่ 2

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย

เดี่ยว

ม.1-ม.3

18

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA

เดี่ยว

ม.4-ม.6

11

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

เดี่ยว

ม.1-ม.3

13

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ

เดี่ยว

ม.4-ม.6

6

การประกวดมารยาทไทย

ทีม

ม.4-ม.6

7

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)

เดี่ยว

ม.4-ม.6

6

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก

ทีม

ม.4-ม.6

13

  

  ได้รับรางวัลเหรียญ ทองแดง  จำนวน  4  รายการ  ดังนี้

 

รายการ

ประเภท

ระดับ

อันดับเหรียญทองแดง

การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA

เดี่ยว

ม.1-ม.3

18

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

เดี่ยว

ม.1-ม.3

16

การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

เดี่ยว

ม.1-ม.3

5

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ทีม

ม.1-ม.3

5

 

  ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

  

กิจกรรมการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ม.4-ม.6

1. นางสาวสุภาวิณี  พรมวันดี

1. นางขวัญยืน  อธิศิริกุล

เหรียญทอง  อันดับที่ 13

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

1. นางสาวยลดา  ภิรมย์วัชระภานนท์

1. นายจักรี   วงศ์อักษร

เหรียญทอง  อันดับที่ 25

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

1. นางสาววราภรณ์  ลือโสภา
 

1. นายจักรี   วงศ์อักษร

เหรียญทอง  อันดับที่ 6

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

1. นายชาคริต  ชีด้าม
2. นายดนุชานน  โพธิ์ศรี
3. นายพนธกร  คำสำแดง
4. นายพร้อมพงษ์  สันทัน
5. นายสุรชิต  ลีลาลาด
6. นายอนุชา  สันทัน
 

1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสรนรินทร์  สิมสิน
3. นายนิกร  โสรินทร์

เหรียญทอง  อันดับที่ 4

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

1. นายจักรพรรดิ์  หลินภู
2. นายยุทธพล  วีระศรี
3. นายเทอดศักดิ์  เพ็ญศรี

1. นางอุศา  พาอยู่สุข
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ

ชนะเลิศ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

1. นายยุทธิภรณ์  ยุบลชิต
2. นางสาววิภารัตน์  หนูปัทยา
3. นายสิทธิชัย  พรมนิกร

1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ

เหรียญทอง  อันดับที่ 35

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนสุโพธิ์
 

1. นางสาวชิตกมล  ทิพกุล

เหรียญเงิน  อันดับที่ 18

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงญาดา  เลื่อนฤทธิ์

1. นางสาวพนารัตน์  ไตรธิเลน

เหรียญทอง  อันดับที่ 10

 

 ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 ระดับประเทศ ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

  


กิจกรรมการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

1. นายจักรพรรดิ์  หลินภู
2. นายยุทธพล  วีระศรี
3. นายเทอดศักดิ์  เพ็ญศรี

1. นางอุศา  พาอยู่สุข
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ

3. นายสุชาติ   ธุระพระ

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

 

Read more