คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

25 February 2013

คณะกรรมการสถานศึกษา

 

นายสาลิต     บีลี

ประธานกรรมการสถานศึกษา

 

นายประพันธ์   งามแสง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  

 นายรุ่งเพ็ชร   แก้วมณี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายพีระพงษ์   ดาบสมเด็จ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

นายสุริยา   ไตรพิษ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายถนอมศิลป์  ภิรมมาตร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ร.ต.ท.ธนงชัย   วิชาผา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

พระประสพพร   ญาณสิโร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

พระวัชรินทร์   ฐานากโร

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

นางวัชรี   ภาแแก้ว

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

 

นายบรรชา   แดนรักษ์

กรรมการผู้ปกครอง

 

นายมีชัย   ดีมะการ

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

 

ร.ต.บรรจง  ทิพเนตร

กรรมการผู้แทนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

นายเภาณุพงษ์  ทิพย์สุวรรณ

กรรมการผู้แทนครู

นายทองคำ วรสาร

กรรมการและเลขานุการ

Read more

พนักงานราชการ


นายนิกร   โสรินทร์

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 งานกิจการนักเรียน/งานโสตสาธารณูปโภค

 

 

 

 

 

 

 

Read more

ครูอัตราจ้าง

 

 

นางสาวทิพย์อักษร   อินธิเสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน

 

 

นางสาวธนการ   อรรคบาล

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

 

นางสาวมะลิวัลย์   โคต่อเนตร

เจ้าหน้าที่งานบุคคล

 

 นายบุญเหลือ   งามสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

 

 

 

Read more

ลูกจ้างประจำ


นายวิพบ   ภูษาไสย

พนักงานขับรถ

 

นายไพฑูรย์   เพ็งพา

ยาม

Read more

ลูกจ้างชั่วคราว

นางนิรันดอม   โสรินทร์

ครูบรรณารักษ์

 


นายกงคำ   เหลาแตว

นักการภารโรง

 

นายบุญชู   ประนมศรี

นักการภารโรง

 

Read more