คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

28 February 2013

28 February 2013

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.3และม.6

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ   ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปัีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบหลักสูตรในปีการศึกษา  2555  โดยรองผุ้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวให้โอวาท  และมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ

 

Read more