คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

February 2016

29 February 2016

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖  ที่จะจบการศึกษา

Read more

16 February 2016

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ในวันที่ ๑๐-๑๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี  และยุวกาชาด  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

Read more