คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

June 2016

28 June 2016

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

 

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ในวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  

Read more

14 June 2016

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู

Read more

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙   โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา   ไดจัดกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙

Read more

03 June 2016

กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ

ในวันที่ ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓   พฤษภาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกจกรรมปฐมนิเทศ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ ๑ และ ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

Read more