คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

July 2016

25 July 2016

กิจกรรรมถวายเทียนในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาได้จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ซึ่งได้ไปถวายเทียน จตุปัจจัยและสังฆทาน  ณ  วัดบ้านหนองส่าน  ตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

Read more

13 July 2016

คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ-นามสุกล ตำแหน่ง

๑. นายธเนตรพล  โสชาติ        

๒. นางสาวพิมลวรรณ อ่อนท้วม         

๓. นายนันทวุุฒิ  นามวงค์               

๔. นางสาวนุชจรี   โคตรคำหาญ               

๕. นางสาวชนิษฐา  วชิรวัฒก์        

๖. นางสาวชลิตา  คำศัยอินทร์             

๗. นางสาววาริณี   เหลาสา         

๘. นายสุระชัย  จัทะเดช      

๙. นายพร้อมพงษ์  สันทัน             

๑๐. นายทศพร  งามแสง  

๑๑. นางสาววิภารัตน์   หนูปัทยา          

๑๒. นางสาวธรรมาพร     วรรณคำ     

๑๓. นางสาวปิยาวรรณ  หาญภูบาล           

๑๔. นางสาวณัฐนันท์  เอี่ยมศรี             

๑๕. นางสาวยลดา  ภิรมย์วัชรภานนท์          

๑๖. นางสาวอริญา  เพียรภายลุน                  

๑๗. นางสาวสุทธิดา  ไกยวินิจ      

๑๘. นายพนธกร  คำสำแดง

๑๙. นายสุรชิต  ลีลาลาด

๒๐. นายอนุชา  สีนทัน

๒๑. นางสาวพัชรา   เล่าใจ

๒๒. นางสาววิจิตรา  วิหกโท

๒๓. นางสาวสุทธิดา  ลือโสภา

๒๔. นางสาวสุดารัตน์   ฉัตรจิรติมนต์

๒๕. นายสมรักษ์  เทวรัตน์

ประธานนักเรียน 

รองประธานนักเรียน  คนที่ ๑

รองประธานนักเรียน  คนที่ ๒

เลานุการสภานักเรียน

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายการศึกษา

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายวินัยและสวัสดิการ

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายดนตรี  กีฬาและนันทนาการ

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม

คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายเหรัญญิก

ผู้ช่วยคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายเหรัญญิก

คณะกรรมการนักเรียนฝ่าย ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ผู้ช่วยคณะกรรมการนักเรียนฝ่าย ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

ผู้ช่วยคณะกรรมการนักเรียนฝ่าย วินัยและสวัสดิการ

หัวหน้าฝ่ายอนุกรรมการสมทบ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

อนุกรรมการ

 

Read more

ครูสมชาย นามสอน กล่าวลาเพื่อนครูและนักเรียน

ในวันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ครูสมชาย  นามสอน  ได้กล่าวลาเพื่อนครูและนักเรียน  เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ที่ โรงเรียน

ดงมะไฟวิทยา

Read more

กิจกรรมเลี้ยงส่งครูสมชาย นามสอน

ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงส่ง  ครูสมชาย  นามสอน  ที่ได้ย้ายไป โรงเรียน

ดงมะไฟวิทยา

Read more

06 July 2016

กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ในวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 

Read more