คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

February 2017

15 February 2017

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2 และม.5 ปีการศึกษา 2559

ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม  ลูกเสือ-เนตรนารี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5  ประจำปีการศึกษา  2559

Read more

03 February 2017

มอบเกียรติบัตรผลงานระดับภาคและระดับประเทศ

ในวันที่ ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและนักเรียนที่มีผลงานระดับภาค  และระดับประเทศ

 

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

 

กิจกรรมการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันคิดเลขเร็ว

ม.4-ม.6

1. นางสาวสุภาวิณี  พรมวันดี

1. นางขวัญยืน  อธิศิริกุล

เหรียญทอง  อันดับที่ 13

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

1. นางสาวยลดา  ภิรมย์วัชระภานนท์

1. นายจักรี   วงศ์อักษร

เหรียญทอง  อันดับที่ 25

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

1. นางสาววราภรณ์  ลือโสภา
 

1. นายจักรี   วงศ์อักษร

เหรียญทอง  อันดับที่ 6

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6

1. นายชาคริต  ชีด้าม
2. นายดนุชานน  โพธิ์ศรี
3. นายพนธกร  คำสำแดง
4. นายพร้อมพงษ์  สันทัน
5. นายสุรชิต  ลีลาลาด
6. นายอนุชา  สันทัน
 

1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสรนรินทร์  สิมสิน
3. นายนิกร  โสรินทร์

เหรียญทอง  อันดับที่ 4

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

1. นายจักรพรรดิ์  หลินภู
2. นายยุทธพล  วีระศรี
3. นายเทอดศักดิ์  เพ็ญศรี

1. นางอุศา  พาอยู่สุข
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ

ชนะเลิศ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

1. นายยุทธิภรณ์  ยุบลชิต
2. นางสาววิภารัตน์  หนูปัทยา
3. นายสิทธิชัย  พรมนิกร

1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ

เหรียญทอง  อันดับที่ 35

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนสุโพธิ์
 

1. นางสาวชิตกมล  ทิพกุล

เหรียญเงิน  อันดับที่ 18

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

1. เด็กหญิงญาดา  เลื่อนฤทธิ์

1. นางสาวพนารัตน์  ไตรธิเลน

เหรียญทอง  อันดับที่ 10

 

 

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 

ระดับประเทศ ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 


กิจกรรมการแข่งขัน

รายชื่อนักเรียน

ครูผู้ฝึกซ้อม

ผลการแข่งขัน

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

1. นายจักรพรรดิ์  หลินภู
2. นายยุทธพล  วีระศรี
3. นายเทอดศักดิ์  เพ็ญศรี

1. นางอุศา  พาอยู่สุข
2. นายสุคนธ์  ภูชำนิ

3. นายสุชาติ   ธุระพระ

เหรียญทอง

ชนะเลิศ

 

 

Read more

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูฝ่ายแนะแนว  และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  ได้ร่วมแนะแนวการศึกษา  เพื่อการศึกษาต่อในระดับ ม.๑  และ ม.๔   ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ ในเขตบริการ อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

 

Read more