คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

June 2017

27 June 2017

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย และวันต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26  มิถุนายน  2560  นายทองคำ   วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทงการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  วันภาษาไทย  และวันต่อต้านยาเสพติด  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่่  ปลุกจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ  และร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

Read more

21 June 2017

ร่วมอบรมโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าฯ

ในวันที่  21 มิถุนายน  2560  เวลา  08.30-12.00  น. นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพทิยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัดสกลนคร  ได้จัดอบรมตามโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  ประจำปี  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

16 June 2017

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่่ 15  มิถุนานยน  2560  นายทองคำ  วรสาร  ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา  2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more

07 June 2017

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 6 มิถุนายน  2560  เวลา 13.00 น.-15.00 น.  นายทองคำ  วรสาร  ผูุ้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more