คณะกรรมการนักเรียน

ผลงานโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา

You are not logged in.

07 June 2017

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 6 มิถุนายน  2560  เวลา 13.00 น.-15.00 น.  นายทองคำ  วรสาร  ผูุ้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

Read more